ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ไได้จัดโครงการทโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เพื่อเป็นการฟื้นฟู เผยแพร่ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของครบครัวและชุมชน


โครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุและเยาวชน ณ เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


เลี้ยงรับปลัดเทศบาลคนใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

>เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ดำเนินการเลี้ยงต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่


แจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เดือน มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ดำเนินการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนมิถุนายน 2556


กิจกรรมสงกรานต์ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกิจกรรมพื้นบ้านอีกมากมาย


กิจกรรมส้มโอหวานสืบสานตำนานเมืองมโนรมย์ พ.ศ.2556

กิจกรรมส้มโอหวานสืบสานตำนานเมืองมโนรมย์ พ.ศ.2556 ข้าราชการและประชานชาวมโนรมย์ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานเมืองมโนรมย์ขึ้น


โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 มีเทศบาลและอบต.ในอำเภอมโนรมย์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน<


โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 กองการศึกษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดทำโครงการงานวันเด็ก ประจำปี 2556 ขึ้น โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก การเล่นเกม แจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย<


กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เทศบาลคุ้งสำเภาได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕


ประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศบาลคุ้งสำเภา พ.ศ.2555

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เทศบาลคุ้งสำเภาดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษามีพนักงานเทศบาลและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พ.ศ.2555 พ.ศ.2555

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เทศบาลคุ้งสำเภาดำเนินการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕


การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเทศบาลคุ้งสำเภา พ.ศ.2555

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นายจำรัส ภักดี ได้ออกเยี่ยมผู้ประสพปัญหาความเดือดร้อนทุพลภาพในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นงบเปราะบางของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครอบครัวละ 2,000 บาท


โครงการงานประเพณีสงกรานต์ย้อนยุค ประจำปี 2555

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ย้อนยุค ประจำปี 2555.....


โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ.2555

โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ.2555.....


โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2555

โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.2555.....


โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุ ประจำปี 2554.....


งานประเพณีทำบุญตักบาตรและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554

งานประเพณีทำบุญตักบาตรและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554.....


สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกันปล่อยปลา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ร่วมกันปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยา.....


บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยที่สอง

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554.....


บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ครั้งแรก

บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ครั้งแรก ประจำปี 2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554.....


บรรยากาศการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา.....


โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2554

กองการสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ รณรงค์ฉีดวัคซีน


เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาล


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.มโนรมย์ ประจำปี 2554

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.มโนรมย์ ประจำปี 2554


บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ในวันที่ 21 มีนาคม 2554


การประชุมประชาคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ประจำปี 2554

วันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดการประชุมประชาคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ซึ่งได้มีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี


โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2554

วันที่ 31 มกราคม 2554 กองการสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2554 ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อส่งเสริมการจัดบริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปี 2554

วันที่ 8 มกราคม 2554 กองการศึกษา เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2554 ขึ้น โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก การเล่นเกม แจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออก แสดงความสามารถ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน