ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
       
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)    
  2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)    
  3. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  8. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562