ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
28มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
1 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
17 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยสามัยญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563
20พฤศจิกายน2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2561
กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2561
มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2560
26 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8 มีนาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1
5 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติ่ม ฉบับที่1
14 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2561
1 พฤษภาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561
5 เมษายน2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคากลาจัดทำป้ายถนน ซอยในเขตเทศบาล
30 เมษายน 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่1และไตรมาสที่2
31 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)