ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
30 ก.ย.2563
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563    
18 ก.ย.2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2664    
17 ก.ย.2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
31 ส.ค.2563
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563    
10 ส.ค.2563
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563    
1 ก.ค.2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล    
30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)พร้อมเอกสารประกวดราคา    
30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 3 จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนายมาโนชย์ จูมะโรง    
25 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565    
8 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก    
5 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ    
13พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา    
14 เม.ย.2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดรคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตชอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตร เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
14 เม.ย.2563
เอกสารประกวดรคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตชอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตรเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หที่ ๔ ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทตามประกาศ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา    
13 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าการทางประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,975 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธี (e-bidding) ในเว็บไซต์เ ทต.คุ้งสำเภา    
13 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าการทางประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,975 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธี (e-bidding) ในเว็บไซต์เ ทต.คุ้งสำเภา    
14 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตร เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หมู่4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
9 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากทั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ทต.คุ้งสำเภา    
9มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง หลักสูตรข้อสอบวิชาภาค ก. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรข้อสอบภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    
9 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ตำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ    
27ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ2563    
14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประหยัดน้ำผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา    
4 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62