ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
19 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานผลการดำเนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
19 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6ตัน 6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด์ไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน1คันด้วยวิธีประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่1/2562 การจัดซื้อรถขยะบรรทุก6ตัน6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด์ไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน1 คัน ตามประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ลงวันที่ 19 มิย.2562
17 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
13 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ร่างประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
13 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายละเอียด คุณลักษณะรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
13 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ตาราแบบแสดง แบบ บก 06 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6ล้อ แบบอัดท้าย
13 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง สรุปกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
28มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
1 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
17 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยสามัยญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563
20พฤศจิกายน2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก