ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
13พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
13พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
14 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าการทางประปาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,975 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 สาย ด้วยวิธี (e-bidding) ในเว็บไซต์เ ทต.คุ้งสำเภา
14 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณสนามกีฬาบุญนาครามสูตร เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หมู่4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากทั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ทต.คุ้งสำเภา
9มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง หลักสูตรข้อสอบวิชาภาค ก. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรข้อสอบภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
9 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ตำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
27ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ2563
14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประหยัดน้ำผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
4 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62
26 ธ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง