ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
14 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประหยัดน้ำผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
4 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62
26 ธ.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
18 ต.ค 2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ก.ค..2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน 6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
19 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานผลการดำเนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
19 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6ตัน 6ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด์ไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน1คันด้วยวิธีประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่1/2562 การจัดซื้อรถขยะบรรทุก6ตัน6ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด์ไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน1 คัน ตามประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ลงวันที่ 19 มิย.2562
17 มิ.ย.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)