ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
26 มีนาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานตภาครัฐ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถรรสายธรรมวิถี จากข้างโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ถึงหน้าร้านค้าชุมชน ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 9.00เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 292.00 เมคตร พื้นที่ผิวจราจรรวมหัวช้างทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 2,628.00 ตารางเมตร (รัสสายทาง ชน.ถ30013)
16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ .2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2561
31 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
1 ธันวาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง จากบ้าน นายชำนาญ ฮวบสวรรค์ ถึงบ้าน นางอรุณี สิทธิธัญกิจ ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 5.00เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 665.00เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมหัวช้างทางเชื่อมแล้วพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325.00ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง
10 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อ ง งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที 29 กันยายน 2560
10 ตุลาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง จากบ้าน นายชำนาญ ฮวบสวรรค์ ถึงบ้าน นางอรุณี สิทธิธัญกิจฯ
15สิงหาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
12กรกฎาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
22พฤษภาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอลฟัทล์ติกคอนกรีต สายคุ้งสำเภา จากหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาถึงเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกฯลฯ
8 พฤษภาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่
21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2560 ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2560
1กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง บทดลอ วันที่ 31 มกราคม 2560
1มกราคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง วันที่31 ธันวาคม 2559
19ธันวาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ 2560 ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
15 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
2 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง งบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
1 พฤศจิกายน 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2559
5ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
13พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2560
23 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสันพันธ์เชิญชวนประชาชน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.คุ้งสำเภา
11 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559
30 ธันวาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องงบทดลอง ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558
9ธันวาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่องแจ้งการยื่นแบบและรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559
17 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น รายละเอียด - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - ช่องทางแสดงความคิดเห็น
9พฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
22 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือประชาชนฯตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558
2 กันยายน 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 25588
7 สิงหาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2558
3 สิงหาคม 2558
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2558