ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
 
 
 

นางวัฒนา อ่อนละม่อม

ประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

 
 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ สุขเกษม

รองประธานสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวกุหลาบ เชื้อนุ่น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวิฑูรย์ เจริญโสภณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชัยฤทธิ์ ประสาทเขตต์กรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเกียรติศักดิ์ บุญเพ็ชร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอรัญญู สกุลสุริยะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร

มาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมานพ กล้าค้าขาย

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอนุรักษ์ ธรรมธิกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นายสุขสันต์ เจริญโสภณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2