ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เขต 1
นายปัญญา รอดนวล
นางวัฒนา อ่อนละม่อม
น.ส.กุหลาบ เชื้อนุ่น
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นางสุลี บุญโญปกรณ์
นายวิฑูรย์ เจริญโสภณ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เขต 2
นายสุรัตน์ เตมิยนันท์
นางลมโชย อยู่สุข
นายวิม วิเวก
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ เลาห์โมลิศพงษ์
นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร
นายสำราญ เผ่าเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล