ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 2 มิ.ย... 2563    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง ทรงพระเจริญ..

คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006

แบบประเมิน ความต้องการของประชาชนประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)พร้อมเอกสารประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล 3 จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนายมาโนชย์ จูมะโรง
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาได้จัดโครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

แจกหน้ากากอนามัย
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาล เมื่อวันที่10 ม.ค.2563

วันเด็กแห่งชาติ 2563
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ขึ้น มีนายอำเภอมโนรมย์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท แก่เยาวชน มีกิจกรรมและของราวัลมากมาย ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

วันขึ้นปีใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดทำยุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน มาร่วมงานจำนวมาก


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet