ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 11 ก.พ.... 2559    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559..
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง จากบ้าน นายชำนาญ ฮวบสวรรค์ ถึงบ้าน นางอรุณี สิทธิธัญกิจ ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 5.00เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 665.00เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมหัวช้างทางเชื่อมแล้วพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325.00ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที 29 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบลำมาบชุมแสง จากบ้าน นายชำนาญ ฮวบสวรรค์ ถึงบ้าน นางอรุณี สิทธิธัญกิจฯ
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอลฟัทล์ติกคอนกรีต สายคุ้งสำเภา จากหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาถึงเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกฯลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เรียก ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนธรรมวิถี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปลูกป่า วันวิสาขะบูชา
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกันปลูกป่าวันวิสาขะบูชา ณ พื้นที่สาธารณเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมตักบาตร ข้าวสารอหารแห้ง ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet