ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
การจัดองค์กรบริหารเทศบาล
                   การจัดองค์กรบริหารของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ
1.
สภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน
2.
ผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมาย
ผู้ช่วยผู้บริหาร ได้แก่ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน มาจากกาารแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี
ฝ่ายพนักงานประจำ
                   ปลัดเทศบาล เป็นตำแหน่งประจำสูงสุดของเทศบาล มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร และรับผิดชอบงานประจำทั่วไปของเทศบาล โดยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
การจัดส่วนราชการของเทศบาล
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. 2535 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีการจัดส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา
6. กองการประปา
อัตรากำลังบุคลากร
ฝ่าย จำนวนบุคลากร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
สำนักปลัดเทศบาล 8 4 7 19
กองคลัง 6 2 2 10
กองช่าง 3 - 4 7
กองสาธารณสุขฯ 2 1 10 13
กองการศึกษา 1 - 4 5
กองการประปา 1 1 2 4
รวม 21 8 29 58
การคลัง
                   เทศบาลเป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้เป็นของตนเอง เช่นเดียวกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ โดยโครงสร้างรายได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งกำหนดว่าเทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
1. ภาษีอากร
2. ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
3. รายได้จากทรัพย์สิน
4. รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
5. รายได้เบ็ดเตล็ด
6. รายได้จากเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินอุทิศ และรายได้อื่นที่กฎหมายกำหนด
ปี พ.ศ. รายได้จริง รายจ่ายจริง
2549 24,572,450.38 16,112,042.96
2550 26,062,614.43 16,449,180.76
2551 24,425,646.61 22,980,140.85
2552 23,039,239.82 22,453,767.84
2553 24,496,458.45 24,210,002.20
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
                   ปัจจุบันเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างเทศบาลฯ กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมดำเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสรรและการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการแบ่งชุมชนออกเป็น 4 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนแหลมงิ้ว-ตลุกโจน
2. ชุมชนลำมาบชุมแสง
3. ชุมชนสำเภาทอง
4. ชุมชนมรกตพัฒนา
[ หน้าก่อนนี้ ]   [ หน้า <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> ]  

[ หน้าถัดไป ]