ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ด้านการเมืองการบริหาร
                   เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยมีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เป็นกฎหมายแม่บทมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีเขตการปกครองมีบุคลากรเป็นของตนเอง มีรายได้และงบประมาณเป็นของตัวเอง และอิสระในการบริหารงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
1.
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักปกครองตนเอง
3.
เพื่อให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้ำ
                   ภายในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำธรรมชาติ จากแม่น้ำเจ้าพระยา และมีน้ำจากคลองชลประทาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโชยน์ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากรโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
สภาพสิ่งแวดล้อม
                   ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองยังไม่ค่อยมีปัญหาความรุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับชุมชนเมืองใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่รับผิดชอบน้อย จึงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ ที่มีปัญหามากคือการที่เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำจึงมีปัญหาในเรื่องน้ำทิ้ง น้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป
ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร้านจำหน่ายอาหาร
จำนวน
23
แห่ง
ร้านจำหน่ายของชำ
จำนวน
8
แห่ง
ร้านซุบเปอร์สโตร์
จำนวน
2
แห่ง
ร้านเสริมสวย – แต่งผม
จำนวน
10
แห่ง
ตลาดสด
จำนวน
1
แห่ง
อู่ซ่อมรถ
จำนวน
3
แห่ง
ปั๊มน้ำมัน (ขนาดใหญ่)
จำนวน
2
แห่ง
ปั๊มหลอด
จำนวน
1
แห่ง
การกำจัดขยะมูลฝอย
                   ปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลในแต่ละวันมีจำนวนประมาณ 3 ตัน ซึ่งเป็นขยะมาจากบ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า ส่วนราชการต่าง ๆ และขยะพิเศษประเภท ได้แก่ กิ่งไม้ ต้นไม้ มีคนงานและอุปกรณ์ในการเก็บขนขยะ ดังนี้
พนักงานเก็บขนขยะ
จำนวน
6
คน
รถยนต์บรรทุกขยะ
จำนวน
2
คัน
ถังรองรับขยะ
จำนวน
210
ใบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   เป็นหน้าที่โดยตรงของเทศบาล ในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้น เทศบาลมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงดังนี้
สถานีดับเพลิง
จำนวน
1
แห่ง
พนักงานดับเพลิง
จำนวน
10
คน
รถยนต์ดับเพลิง
จำนวน
2
คัน
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
จำนวน
1
คัน
รถบรรทุกน้ำ
จำนวน
1
คัน
รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย
จำนวน
1
คัน
รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
จำนวน
1
คัน
เรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
จำนวน
2
ลำ
เครื่องดับเพลิงเคมี
จำนวน
40
เครื่ิอง
เครื่องหาบหาม ขนาด 50 แรงม้า
จำนวน
1
เครื่อง
เครื่องหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า
จำนวน
1
เครื่อง
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า
จำนวน
4
เครื่อง
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบลากจูง
จำนวน
2
เครื่อง
ชุดตัดแก็สพร้อมอุปกรณ์หัวตัด
จำนวน
1
ชุด

[ หน้าก่อนนี้ ]   [ หน้า <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> ]  

[ หน้าถัดไป ]