ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ด้านสังคม
ประชากร
                   จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 2,103 คน แยกเป็น ชาย 1,021 คน หญิง 1,082 คน จำนวนบ้านเรือน 913 หลังคาเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 2.30 คน/หลังคาเรือน
                                                                                 ข้อมูล  งานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนพฤษภาคม 2554
การศึกษา
                   ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้บริการการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถม และมัธยมศึกษา สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ (วัดศรีสิทธิ์สุวรรณวัฒนะ)    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา    สังกัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน จำนวนเด็ก 35 คน
       นอกจากนี้มีห้องสมุดของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งบริการค้นคว้าทางการศึกษา ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงที่สนใจ
ศาสนา
                   ประชาชนภายในเขตเทศบาลมีผู้ที่นับถือศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ, ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดที่อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง คือ วัดศรีสิทธิการาม และมีสถานที่ประกอบศาสนพิธีชองชาวคริสต์อีก 1 แห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
                   ชาวมโนรมย์ทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งตนเลื่อมใสและศรัทธาโดยได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เจ้าพ่อกวนอู เป็นต้น
การสาธารณสุข
                   ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐบาลและเอกชนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลคุ้งสำเภา มีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการ จำนวน 5 คน และ อ.ส.ม. จำนวน 50 คน และมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันแก่ ประชาชาชน นอกจากนี้ยังมีคลีนิคเอกชน จำนวน 1 แห่ง , ร้านจำหน่ายยาปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง และร้านจำหน่ายยาแผนโบราณ จำนวน 2 แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สภาพทั่วไปเหตุการณ์ปกติ ในปี พ.ศ. 2553 มีจำนวนสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม คือ

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ    เกิด    1    ครั้ง    จับ    -    ราย

2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ    เกิด    13    ครั้ง    จับ    10    ราย

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์    เกิด    19    ครั้ง    จับ    15    ราย

4. คดีที่น่าสนใจ    เกิด    9    ครั้ง    จับ    18    ราย

5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย    เกิด    110    ครั้ง    จับ    133    ราย

ประชาชนส่วนใหญ่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                                                     ข้อมูล  สถานีตำรวจภูธรมโนรมย์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

[ หน้าก่อนนี้ ]   [ หน้า <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> ]   [ หน้าถัดไป ]