ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ด้านเศรษฐกิจ
                   เขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา การประกอบอาชีพจะเป็นสัดส่วนที่จะเท่าๆกันระหว่างรับราชการ ค้าขาย รับจ้าง และเกษตรกร รายได้ต่อหัวของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มากกว่า 20,000 บาท แต่ก็มีในส่วนที่ตกเกณฑ์อยู่บ้าง
การเกษตรกรรม
                   ในเขตเทศบาลมีพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวน และทำนา ภายในครัวเรือน
การพาณิชยกรรมและการบริการ
                   ประชากรบางส่วนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาจะประกอบอาชีพการพาณิชยกรรมทางการค้า ซึ่งการค้าโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นการค้าปลีก กระจายอยู่ทั่วชุมชนเมือง มีตลาดสดเอกชน 1 แห่ง และตลาดนัดบริเวณวัดศรีสิทธิการามในเขตเทศบาล อีกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาย่อย) ธนาคารออมสิน และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) มีสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์
การท่องเที่ยว
                   ภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ได้แก่
ศาลเจ้าพ่อกวนอู
           เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่กับชาวมโนรมย์มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีทุก 6 ปี / ครั้ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
สวนลิง
           อยู่ในบริเวณอาณาเขตของวัดพิกุลงาม หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ห่างจากเทศบาลไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร สภาพทั่วไปของสวนลิงเป็นป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นต้นมะม่วง และต้นยาง มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
[ หน้าก่อนนี้ ]   [ หน้า <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> ]   [ หน้าถัดไป ]