ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมและการขนส่ง
                   การเดินทางจากจังหวัดชัยนาทไปยังเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีการคมนาคมที่สะดวกโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วแยกซ้ายตรงสี่แยกมโนรมย์เข้าสู่อำเภอมโนรมย์ แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3212 เข้าสู่เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ระยะทางทั้งหมดประมาณ 16 กิโลเมตร และมีแพขนานยนต์วิ่งข้ามฟากไปจังหวัดอุทัยธานี ทำให้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดอื่นๆ ได้ง่าย และมีรถโดยสารประจำทางให้บริการระหว่างจังหวัดต่างๆ และผ่านมาในเขตเทศบาล ดังนี้
สาย
ชัยนาท - นครสวรรค์
สาย
อุทัยธานี - กรุงเทพมหานคร
สาย
นครสวรรค์ - นครราชสีมา
ถนนและทางเท้า
                   ภายในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3265 (สายมโนรมย์ - อุทัยธานี) , ถนนคุ้งสำเภา และถนนคันกั้นน้ำคลองชลประทาน ซึ่งถนนทั้ง 3 สายดังกล่าว เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่เขตเทศบาล และมีถนนซอย สายต่างๆ ดังนี้
ทางหลวงแผ่นดิน 3265 ระยะทาง
1.000
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนคันกั้นน้ำฯ ระยะทาง
2.300
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติก
ถนนคุ้งสำเภา ระยะทาง
2.100
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกและ ค.ส.ล.
ถนนคหบดีอุทิศ ระยะทาง
0.250
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ถนนธรรมวิถี ระยะทาง
1.600
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกและ ค.ส.ล.
ถนนคลองนางบาง ระยะทาง
0.400
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ถนนคลองนางลาว ระยะทาง
0.400
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติก
ถนนลำมาบชุมแสง ระยะทาง
0.352
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ซอยเทศบาล 1 ระยะทาง
0.769
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ซอยเทศบาล 2 ระยะทาง
0.413
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเทศบาล 3 ระยะทาง
0.450
กิโลเมตร
สภาพถนน
ลูกรัง
ซอยดาบเชาว์ ระยะทาง
0.239
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกท์
ซอยสมยศ ระยะทาง
0.150
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ซอยสวนมะลิ ระยะทาง
0.070
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ซอยโสภา ระยะทาง
0.115
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ซอยเทศบาล 5 ระยะทาง
0.350
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ซอยอารีย์ ระยะทาง
0.200
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกท์
ซอยสมพงษ์ เหล่าสุวรรณ ระยะทาง
0.100
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกท์
ซอย อ.ประจวบ ระยะทาง
0.700
กิโลเมตร
สภาพถนน
ค.ส.ล.
ซอยหลังศาลาเจ้าพ่อกวนอู ระยะทาง
0.200
กิโลเมตร
สภาพถนน
แอสฟัลท์ติกท์
การไฟฟ้า
                   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอมโนรมย์ ซึ่งมีครัวที่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 913 ครอบครัว ส่วนการบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลโดยเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
การประปา
                   เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รับผิดชอบผลิตและบริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขต โดยมีแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ประมาณ 1,314 ครัวเรือนโดยได้มีการขยายให้บริการน้ำประปาให้กับประชาชนที่อยู่นอกเขตเทศบาลบางส่วน
การสื่อสารและโทรคมนาคม
การไปรษณีย์
                   การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประชาชนภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงสามารถรับการบริการได้ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข อำเภอมโนรมย์ นอกจากนี้ใช้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์กับองค์การขนส่ง ร.ส.พ.ชัยนาท
โทรศัพท์
                   การติดต่อสื่อสารภายในเขตเทศบาลและในจังหวัด ผ่านข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นระบบข่ายสารโทรศัพท์ โดยมีสำนักงานบริการโทรศัพท์ชัยนาทดำเนินการให้บริการ ภายในเขตเทศบาลในจำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ประมาณ 600 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการสื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกหลายโครงข่าย
การใช้ที่ดิน
                   สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ในปัจจุบันอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ในเขตชุมชนตลาดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมปะปนกันอย่างหนาแน่นบริเวณถนนคุ้งสำเภา ชุมชนสำเภาทอง ส่วนประเภทที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ทั่วๆ ตามแนวถนนต่างๆ และพื้นที่ริมถนนลำมาบชุมแสงจะเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมจะอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นสวนผลไม้ เช่น มะปราง มะไฟ กระท้อน เป็นต้น
[ หน้าก่อนนี้ ]   [ หน้า <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> ]   [ หน้าถัดไป ]