ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
- พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ 2497
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงินการรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ.2501
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงินการรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล(ฉบับที่2) พ.ศ.2504
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่าย สินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528)ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (การกำหนดค่าธรรมเนียม)
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร)
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 11(พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร)
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 55(พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (อาคาร)
-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
-กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือ สิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507

 

 

 

 

[ หน้าก่อนนี้ ]   [ หน้า <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> ]

[ หน้าถัดไป ]