ประชาคม
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา