ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ์-จ.เพชรบุรี