โรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "สูงวัยอย่างคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"