วิธีการประหยัดน้ำ
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีจิตสำนึกและใช้น้ำอย่างประหยัด