แจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียน
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
เรื่อง :
ข้อความ :
ผู้เขียน :
E-mail :
<-- รหัสป้องกัน
รหัสป้องกัน :     กรุณาใส่รหัสป้องกัน ตามที่ท่านเห็นในรูปด้านบน
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อความ
 
เบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียน
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายจำรัส ภักดี
นายกเทศมนตรี
08-1886-6912
2
นางอรุณี สิทธิธัญกิจ
รองนายกเทศมนตรี
08-4049-8481
3
นายต่อพันธ์ ภักดี
รองนายกเทศมนตรี
08-1350-3594
4
นายชูชีพ จอนพงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
08-6935-9417
5
นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
08-4900-00381
6
นายปัญญา รอดนวล
ประธานสภาเทศบาล
08-10455-5517
7
นายสุรัตน์ เตมิยนันท์
รองประธานสภาเทศบาล
08-4579-6117
8
นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร
สมาชิกสภาเทศบาล
08-9643-9259
9
นางวัฒนา อ่อนละม่อม
สมาชิกสภาเทศบาล
08-7849-4487
10
น.ส.กุหลาบ เชื้อนุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
08-6090-7476
11
นายสมภพ แท่งทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
08-6830-8553
12
นายสำราญ เผ่าเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
08-1972-8792
13
นายวิฑูรย์ เจริญโสภณ
สมาชิกสภาเทศบาล
08-6545-3006
14
นางลมโชย อยู่สุข
สมาชิกสภาเทศบาล
056-49172
15
นายวิม วิเวก
สมาชิกสภาเทศบาล
08-7212-1899
16
นายอำนาจ เลาห์โมลิศพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
08-1614-2787
17
นางสุรีย์ บุญโญปกรน์
สมาชิกสภาเทศบาล
08-7841-4492