ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
นายชาตรีคาล สกุลสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491809
นายสุทธิ สุทธิธรรม
นายอำนาจ เลาห์โมลิศพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491809
056-491809
นายพิศิษฐ ภู่วิภาดาวรรธน์
นายชูชีพ จอนพงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
056-491809
056-491809
หัวหน้าส่วนราชการ
พ.อ.ต.ถนอม ทองวงศ์ษา
ปลัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
056-491325
นางนฤภร ภิญโญ
รองปลัดเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
056-491325
นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร
นางจันทิมา รอดเจริญศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
056-491809
056-491808
นายโสภณ พิมพ์สุวรรณ
นางเบญจา รักษ์วงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
056-491808
056-491325
นายธีระพงษ์ มนัสตรง
นายโสภณ พิมพ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา
056-491809
056-491881