กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
ข้อมูลพื้นฐาน
1.
โครงสร้างหน่วยงาน
2.
ข้อมูลผู้บริหาร
3.
อํานาจหน้าที่
4.
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.
ข้อมูลการติดต่อ
6.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  6.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ. 2562
  6.3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  6.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  6.5 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2534
  6.6 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  6.7 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
  6.8 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
  6.9 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  6.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  6.11 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  6.12 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  6.13 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  6.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561
  6.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน(ฉบับที่1-3)
  6.16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  6.17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  6.18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
  6.19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
  8.1 คำถามที่พบบ่อย Q&A
  8.2 Webboard
9.  Social Network Social
   
แผนงานดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
  10.1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  10.2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566
  10.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
  11.1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  11.2 รายงานการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  12.1 รายงานการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  12.2 รายงานการติดตามประเมินผลแผนเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
การปฏิบัติงาน
13.  คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
  13.1 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  13.2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย
   
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  16.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2563
  16.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 รอบ 6 เดือน
17. E-Service
   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
  23.1 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤษภาคม ปี 2563
  23.2 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน ปี 2563
  23.3 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม ปี 2563
  23.4 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
  23.5 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม ปี 2563
  23.6 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม ปี 2562
  23.7 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน ปี 2562
  23.8 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม ปี 2562
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  25.1 ประกาศยุทศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ.2561-2565
  25.2 นโยบายการบริหารตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26.1 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2564- 2566)
  26.2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  27.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  27.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ
  27.3 หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
  27.4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการใหม่
  27.5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  27.6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษบุคลากร
  27.7 หลักเกณฑ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  28.1 แผนงานโครงการตามแบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  28.2 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
   
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  29.1 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  29.2 .คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  29.3 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
  30.1 สมุดเยี่ยมชมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
  30.2 แจ้งเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  32.1 สมุดเยี่ยมชมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
  32.2 แจ้งเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน
  32.3 Webboard
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
36. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  42.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  42.2 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
  42.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  42.4 มาตรการป้องกันรับสินบน
  42.5 มาตรการตรวจสอบดุลยพินิจ
  42.6 รายงานวิเคราะห์ประเมินคุณธรรม
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43.1 บันทึกรายงานผล
  43.2 รายงานผลการดำเนินการคุณธรรม