หน้าแรก

 

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร)

 

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

ส.อ.รัฐพงษ์ แสนดี

นางสาวธันยนันท์ ปริญศักดิ์ศิริ

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอนงค์พร นวชัยสกุล

นางสาวอนุศรา คำวิเศษ

นางปิยะมาศ แข็งการขาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

นายกิจนะ เจียมประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 
 

-ว่าง-

 
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวพงษ์ คงตัน

 

นายสมศักดิ์ ไทยบัณฑิตย์

พนักงานดับเพลิง

 

พนักงานดับเพลิง