กิจกรรมยกย่องบุคคลด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายจำรัส ภักดี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา มอบใบประกาศนียบัตรยกย่องบุคคลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ประเภทบุคคลภายนอก และ ประเภทบุคคลภายใน
 
ประเภทบุคคลภายนอก
ประเภทบุคคลภายใน