ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา      ปรับปรุงครั้งล่าสุด    เมื่อวัน 6 ก.พ.... 2560    ในส่วนของกิจกรรม เทศบาลคุ้งสำเภาเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559..
คลิ๊กดูภาพขยาย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลตำบลวัดสิงห์
เทศบาลตำบลหันคา
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
เทศบาลตำบลชัยนาท
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
เทศบาลตำบลตลุก
เทศบาลตำบลดงคอน
เทศบาลตำบลสรรพยา
เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
เทศบาลตำบลเนินขาม

ค้นปุ๊บเจอปั๊บ :
Since 31 March 2006


ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เ รื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561

โรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสุขใจ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "สูงวัยอย่างคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"

วิธีการประหยัดน้ำ
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้มีจิตสำนึกและใช้น้ำอย่างประหยัด

วันเด็กแห่งชาติ 2562 เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2562 มีการจัดบูธอหารของรางวัลมากมาย มีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดให้มuการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีหมูทอง ในวันที่ 1มกราคม 2562 มีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

โครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทต.คุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วันที่ 6พ.ย.2561

"จิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทต.คุ้งสำเภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทต.คุ้งสำเภา

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตามภารกิจ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ได้จัดโครงการ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ขอประกาศเจตนารมย์ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร

วันแม่แห่งชาติ 256
สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา นำโดย นายจำรัส ภักดี นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา ในวันที่ 12 ส.ค. ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินินาถ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมถวยพระพรและจุดเทียนชัยในภาคค่ำ


| | | | | |
Adobe Acrobat
WinRAR
FlashGet